Korzyści z malowania dachu farbą HETTA TERMO D
2 marca, 2020

Korzyści z malowania fasady farbą HETTA TERMO F

Jednym z głównych wyzwań stojących przed nowoczesnym budownictwem jest ograniczenie zużycia i strat energii poprzez opracowywanie i wprowadzanie energooszczędnych technologii w nowych i remontowanych budynkach. Wymaga to kompleksowego podejścia do każdego aspektu budowy, począwszy od projektu po zastosowanie nowoczesnych materiałów oraz technologii zwiększających sprawność energetyczną całej konstrukcji. Obniżenie współczynnika zapotrzebowania budynku na energię podyktowane jest nie tylko wymogami prawnymi (standardy energetyczne budynków), lecz oznacza także niższe koszty utrzymania oraz zmniejsza negatywny wpływ na środowisko. Sprawia to, że inwestycje w nowe technologie materiałowe w budownictwie stają się obecnie nie tylko opłacalne, ale i niezbędne.
Jedną z technologii zyskujących popularność jest stosowanie farb fasadowych o właściwościach termorefleksyjnych. Wynika to z szerokiej dostępności produktów, łatwości aplikacji, niskich nakładów oraz wymiernego zysku bilansu cieplnego ścian budynku. Zastosowanie powłoki termorefleksyjnej na powierzchni ścian pozwala ograniczyć wpływ promieniowania słonecznego, a co za tym idzie obniżyć koszty eksploatacji, związane z chłodzeniem (klimatyzacją) pomieszczeń. Rozpatrując energię promieniowania słonecznego, zauważymy, iż około 43% przypada na zakres widzialny, 52% na bliską podczerwień i 5% na promieniowanie ultrafioletowe (rysunek 1).

Rysunek 1. Rozkład energii promieniowania słonecznego – 5% energii przypada na zakres ultrafioletu, ok. 43% to zakres długości fal światła widzialnego, a 52% energii znajduje się w zakresie bliskiej podczerwieni.

Osiągnięcie odpowiedniej sprawności termoizolacji wymaga zastosowania złożonych mieszanin odbijających szerokie spektrum długości fal. Mieszaniny te najczęściej zawierają pigment na bazie tlenku tytanu (TiO2) o strukturze krystalicznej rutylu, który charakteryzuje się najwyższym znanym współczynnikiem załamania światła. Jednak ogranicza to wpływ działania promieniowania jedynie w zakresie widzialnym. Dlatego czołowi producenci farb termorefleksyjnych stosują ponadto wypełniacze złożone z ceramicznych mikrosfer wypełnionych gazem lub próżniowych mających zdolność odbijania promieniowania słonecznego w całym zakresie spektrum. Próżniowe mikrosfery są doskonałym izolatorem cieplnym i tworzą na powierzchni ściany trwałą barierę cieplną, która nie tylko spowalnia transport ciepła, ale dodatkowo rozprasza docierające promieniowanie. Wpływ zastosowania ceramicznych mikrosfer na współczynnik odbicia hemisferycznego promieniowania został przedstawiony na rysunku 2. Możemy zauważyć, że wraz z zastosowaniem wypełniacza w postaci próżniowych mikrosfer współczynnik odbicia jest wyższy, szczególnie w obszarze długości fal odpowiadającym bliskiej podczerwieni.

Rysunek 2. Współczynnik odbicia hemisferycznego promieniowania dla dwóch komercyjnie dostępnych farb termorefleksyjnych zawierających (A) 40 g/L TiO2 w połączeniu z mikrosferami próżniowymi (w ilości 40% objętościowo) oraz (B) 70 g/L TiO2 bez dodatkowego wypełniacza w postaci mikrosfer [1].

Zastosowanie dodatków ceramicznych w składzie farby może niekorzystnie obniżać właściwości sprężyste powłoki. Ma to szczególne znaczenie w utrzymaniu szczelności powłoki podczas mikrodrgań podłoża lub na skutek jego rozszerzalności cieplnej spowodowanej wahaniami temperatur (szczególnie w przypadku podłoża metalowego). Efekt ten może zostać zniwelowany poprzez zastosowanie elastomerów, czyli tworzyw sztucznych o znacznej zdolności do odkształcenia w zakresie sprężystym.
Nowoczesne farby fasadowe, takie jak HETTA THERMO F, pełnią już nie tylko rolę dekoracyjną, ale również ochronną i funkcjonalną. Złożony skład chemiczny, w którym każdy składnik pełni określoną rolę, pozwala uzyskać wymierne zyski w postaci poprawy bilansu cieplnego budynku. Ciągły wzrost kosztów energii, jak również średnich temperatur, szczególnie w okresie letnim, oraz rosnąca świadomość społeczeństwa odnośnie ekologii powinny przyczynić się do szerokiego stosowania farb termorefleksyjnych w nowoczesnym budownictwie.

Dane: dr inż. Robert Albrecht, Instytut Inżynierii Materiałowej

[1] Sandin O., Nordin J. & Jonsson M. Reflective properties of hollow microspheres in cool roof coatings. J Coat Technol Res 14, 817–821 (2017). https://doi.org/10.1007/s11998-017-9973-y

Chcesz pomalować dużą powierzchnię fasady?

Skontaktuj się z nami